Ванредно школовање


У школској 2020/2021.години, као и претходних година, Средња школа "Добрица Ерић" у Книћу врши упис полазника/ванредних ученика на програме  преквалификације и доквалификације.

Заинтересовани кандидати могу поднети захтев за упис у току школске године, до испуњења квоте одобрене од стране Министарства.

Захтев за упис се подноси у секретаријату школе где се могу добити и све остале информације у вези ванредног школовања.

Преквалификацијом полазници могу стећи следећа занимања:

  • бравар
  • заваривач
  • економски техничар.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил (занимање) у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Ученик уписан ради преквалификације полаже испите из стручних предмета које одреди школа.

Доквалификацијом се може стећи занимање:
  • економски техничар
Ученик уписан ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који носу били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси школа.

Уз захтев за упис кандидати подносе:
- сведочанства о завршеним разредима и диплому
- извод из матичне књиге рођених.

Распоред пријављивања и полагања испита за ванредне ученике, приказан је у следећој табели:
 
испитни рок пријава
 
време реализације
Октобарски прва недеља   октобра  последња недеља октобра
Новембарски прва недеља новембра  последња недеља новембра
Децембарски прва недеља децембра  последња недеља децембра
Фебруарски прва недеља фебруара  последња недеља фебруара
Мартовски прва недеља марта  последња недеља марта
Априлски прва недеља априла  последња недеља априла
Мајски прва недеља маја  последња недеља маја
Јунски прва недеља јуна  последња недеља јуна
августовски прва недеља јула  последња недеља августа