ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Актуелно

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

 ПРИРУЧНИЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА МТККMOJA ШКОЛА


Google classroom-упутство


Е- дневник за родитеље


eУправа:Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

НAША FACEBOOK СТРАНИЦА


Календар

Септембар 2023
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Анкета

Да ли су ти информације са овог сајта биле корисне?

Да
Не
Делимично


Резултати

Admin login


ЈАВНА ПРОДАЈА РАСХОДОВАНИХ СТВАРИ

Датум: 26. Oktobar 2020 10:10 Категорија: Активности

 СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
ПОЗИВА СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ДА ПОДНЕСУ ПОНУДУ НА
ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
 

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
 

Р.бр. Опис ствари Количина Почетна цена
1.  Струг вдф 1 150.000,00
2.  Универзални струг MWF 1 30.000,00
3.  Универзални струг 1 30.000,00
4. Струф ВДФ 1 30.000,00
5.   Хоризонтална глодалица ХОЛН 1 15.000,00
6.  Глодалица ХИЛН 1 15.000,00
7. Вертикална глодалица  ЗБРОЈЕВКАС 1 15.000,00
8.  Стубна бушилица 1 4.000,00
9. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 72*88 24 500,00
по комаду
10. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 46*70 41 500,00
по комаду
11. Дрвени прозори са дуплим стаклом димензија 50*60 24 500,00
по комаду
12. Дрвена врата са стаклом димензија 52*160 9 1.500,00
 по комаду
13. Дрвена врата са стаклом димензија 70*200 2 1.500,00
 по комаду
14. Дрвена врата са стаклом димензија 75*160 2 1.500,00
 по комаду
15. Метална ограда ( поље 1,5-2 метра) 46 поља 250,00 по пољу
 
МЕСТО И ВРЕМЕ ПРЕГЛЕДА СТВАРИ
Ствари наведене у претходној табели под редним бројевима 1-8. смештене су  школској радионици у Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, а ствари под редним бројевима 9-15. смештене су у помоћној згради у школском дворишту, испред улаза у школску радионицу.
Све ствари се могу погледати дана 29.10.2020.године у времену од 8 до 12 часова.
 
ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица која уплате депозит у износу 10% од почетне цене. Ако једно лице даје понуду за више ствари , дужно је да за сваку ствар посебно уплати депозит у наведеном износу.
Депозит се уплаћује на рачун школе број 840-460666-89, сврха: депозит за јавни оглас. Доказ о уплати депозита се уз понуду.
Рок за повраћај депозита је пет дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. На повраћај депозита нема право лице које уплати депозит а не поднесе понуду, лице чија понуда је изабрана као најповољнија  а не закључи уговор или или уколико потпише купопродајни уговор а не исплати  купопродајну цену. Учеснику чија је понуда изабрана као најповољнија уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.
 
УСЛОВИ ПРОДАЈЕ
Све ствари се продају по принципу „виђено-купљено“ , без гаранције и/или тестирања исправности, без накнадних рекламација које се односе на купљену ствар.
У року од 3 дана од дана дана доношења одлуке  најповољнијем понуђачу  понудиће се закључење уговора о продаји. Купац је дужан да купопродајну цену уплати у року од 5 дана од дана закључења уговора о продаји и да преузме предмет продаје.
Трошкови отпреме ствари  падају на терет купца.
 
 
САДРЖАЈ ПОНУДЕ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА
Понуда треба да садржи: име и презиме физичког лица, односно назив за правно лице,  адресу понуђача, назначење ствари  за коју се понуда даје, висину понуђене цене , датум и потпис овлашћеног лица (снабдевен печатом за правна лица). Уз понуду шаље се доказ о уплати депозита.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Средња школа „Добрица Ерић“ Кнић, улица Војводе Стевана Книћанина 174, са назнаком: ПОНУДА ЗА - (навести ствар за коју се даје понуда) - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести: назив/име понуђача, адресу, особу за контакт и контакт телефон.
 Рок за достављање понуда 04.11.2020.године.
 
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Јавно отварање понуда извршиће се у року од 3 дана од дана истека рока за достављање понуда. Критеријум за избор најповољније понуде: највиша понуђена цена. Уколико два понуђача дају исту понуду, као најповољнија сматраће се понуда која је раније предата продавцу.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узимане у разматрање. Поступак разматрања понуда спровешће се уколико на Оглас пристигне најмање 1 (једна) благовремена и потпуна понуда.
 
Овај оглас се објављује на веб страници школе www.srednjaskolaknic.nasaskola.rs  и порталу  општине Кнић.