ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Актуелно

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ

 ПРИРУЧНИЦИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНИХ И МАТУРСКИХ ИСПИТА

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА МТККMOJA ШКОЛА


Google classroom-упутство


Е- дневник за родитеље


eУправа:Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

https://euprava.gov.rs/usluge/6224

НAША FACEBOOK СТРАНИЦА


Календар

Септембар 2023
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Анкета

Да ли су ти информације са овог сајта биле корисне?

Да
Не
Делимично


Резултати

Admin login


П О З И В

Датум: 13. Novembar 2020 12:28 Категорија: Активности

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ

На основу члана 95. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке 
 
 
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЕРИЋ“ У КНИЋУ
 
ОБЈАВЉУЈЕ
 
П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ
 
 
Опис предмета набавке:
 
 Огревно дрво – буква, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара крајњем кориснику Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, у укупној количини од 35 метара , минимална ФИ 15цм.
Огревно дрво – храст, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара крајњем кориснику Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, у укупној количини од 30 метара, минимална ФИ 15цм.
Огревно дрво – багрем, заједно са свим трошковима утовара, превоза и истовара, у укупној количини од 35 метара.
 Место истовара:

  1. Гунцати 4 метра дрва
  2. Бумбарево Брдо 9 метара дрва
  3. Претоке 4 метра дрва
  4. Пољци 8 метра дрва
  5. Вучковица 6 метра дрва
  6. Драгушица 4 метра дрва
 
Испорука дрва ће се вршити искључиво према потребама и по требовању од стране наручиоца, с тим да рок за испоруку износи максимално 5 дана од дана требовања наручиоца.
        Приликом испоруке вршиће се квалитативни и квантитативни пријем дрва. 
Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје два или више понуђача са  истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који понуди повољније услове плаћања.
 
Услови за учешће у поступку:
Понуду могу да поднесу регистрована правна лица и физичка лица носиоци  пољопривредних  газдинстава.
Правно лице уз понуду подноси извод из АПР-а, а физичко лице  извод из регистра пољопривредних газдинстава. Изводи морају бити издати у 2020.години.
 
Понуде са варијантама нису дозвољене.
 
 
Начин подношења понуде и рок:
Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Средња  школа „Добрица Ерић“, Вијводе Стевана Книћанина 174, 34240 Кнић, са обавезном назнаком на лицу коверте: Не отваратипонуда за  набавку дрва“, поштом, или лично секретару школе радним данима од 10:00 до 12:00 часова. На полеђини коверте обавезно навести име особе за контакт и број телефона.
Рок за подношење понуда је 18.11.2020.године до 12:00 часова ( до када морају стићи и све понуде послане поштом).
 
Место, време и начин отварања понуде:
Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Средње школе „Добрица Ерић“ у Книћу, канцеларија секретара школе.  Понуде ће се отварати 18.11.2020.године у 13:00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
 
Рок за доношење одлуке:
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 2 (два) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
 
Особа за контакт:
Мишела Марковић 034/510-149, у периоду од  10:00 до 12:00 часова радним данима